Voorwaarden

.

Versie geldig vanaf januari 2021

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van United Cosmetics.
De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar op de website www.tendskin.nl.

1.2 Identiteit van het bedrijf
United Cosmetics
Wolfskamerweg 20
5262 SJ  VUGHT
Nederland

E-mailadres: info@tendskin.nl
KvK-nummer: 17111409
BTW-nummer: NL00175010B24

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met onze leverings- en betalingsvoorwaarden. United Cosmetics behoudt zich het recht voor haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijnen te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door United Cosmetics erkend.

1.5 United Cosmetics garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en specificaties zoals vermeld in het aanbod.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In overeenstemming met de Richtlijn Verkoop op Afstand zal United Cosmetics bestellingen in ieder geval binnen 30 dagen verwerken.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet of niet meer leverbaar is, er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd) ontvangt de consument hiervan binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. en heeft de klant in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

2.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Aan de leveringsplicht van United Cosmetics zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door United Cosmetics geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inclusief de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan bovengenoemde termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Kijkperiode / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Richtlijn Verkoop op Afstand (artikel 7: 5 BW), heeft de koper het recht om (een deel van) de geleverde zaken binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. reden. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien de koper de geleverde zaken na deze termijn niet aan United Cosmetics heeft geretourneerd, is de koop een feit. Alvorens tot retourzending over te gaan, is de klant verplicht hiervan binnen de termijn van 14 dagen na levering aan United Cosmetics melding te maken via info@tendskin.nl. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. De goederen dienen in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te worden geretourneerd. Indien de zaken door de klant op enigerlei wijze zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin draagt ​​United Cosmetics er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het retourneren van de geleverde zaken is geheel voor rekening en risico van de koper.

4.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
– Diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen gedurende zeven werkdagen.
– Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft.
– Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijv. hygiënegevoelige artikelen of die snel kunnen bederven of verouderen.
– audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

4.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending altijd voor rekening van de consument.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u bij United Cosmetics een bestelling plaatst, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van United Cosmetics. United Cosmetics houdt zich aan de Wet Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet delen met derden. Zie ons privacybeleid.

5.2 United Cosmetics respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​zorg voor de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

5.3 United Cosmetics maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

6. Garantie

6.1 United Cosmetics garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze redelijkerwijs door partijen bij de koopovereenkomst zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De door United Cosmetics gehanteerde garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. United Cosmetics is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies omtrent het gebruik of de toepassing van de goederen.

6.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde artikel niet juist, onvolledig of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot retourzending aan United Cosmetics) deze gebreken direct te melden via info@tendskin.nl . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen en moeten binnen 7 dagen na levering aan United Cosmetics worden gemeld via info@tendskin.nl. De goederen dienen in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te worden geretourneerd. Ingebruikname na constatering van een gebrek, schade ontstaan ​​na constatering van een gebrek, bezwaren en / of doorverkoop na constatering van een gebrek, doet dit recht tot reclameren en retourneren geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de klant door United Cosmetics gegrond worden bevonden, zal United Cosmetics (naar het oordeel van United Cosmetics) de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke afspraak maken over de schadevergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van United Cosmetics en daarmee de hoogte van van de schadevergoeding is steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen, dan wel (ter beslissing van United Cosmetics) tot het maximumbedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van United Cosmetics valt. Iedere aansprakelijkheid van United Cosmetics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 United Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet:
A) Zolang de koper jegens United Cosmetics in verzuim is.
B) indien de geleverde zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of zijn behandeld in strijd met de instructies van United Cosmetics en / of instructies op de verpakking.
C) indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door de koper, behoudt United Cosmetics zich het recht voor het aanbod binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen binden United Cosmetics eerst nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van United Cosmetics gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 United Cosmetics kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen United Cosmeticsen een klant komt tot stand nadat een opdracht door United Cosmetics op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 United Cosmetics behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 United Cosmetics heeft het recht om een ​​controle uit te voeren in het geval een klant ervoor kiest om achteraf te betalen of gebruik te maken van een creditcard. Op basis van deze controle kan United Cosmetics een alternatieve betaalmethode aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan United Cosmetics als voorwaarde stellen dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. United Cosmetics betaalt in dit geval de rembourskosten.

8.4 Tenzij anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na levering van de zaak te worden voldaan.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, enz .; gegevens omtrent gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten ed op de website van United Cosmetics gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1United Cosmetics is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die redelijkerwijs niet kan worden genomen voor het risico van het runnen van de onderneming. Vertragingen in of niet-nakoming door onze leveranciers, storingen op internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, transportmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in levering, nalatigheid van leveranciers en / of fabrikanten van United Cosmetics alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken aan hulpmiddelen of transportmiddelen worden uitdrukkelijk als overmacht aangemerkt.

10.3 United Cosmetics behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. United Cosmetics is in geen geval verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien United Cosmetics bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het leverbare deel en / of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper verplicht dit te betalen. factuur aangezien het een apart contract betrof. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde cq leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 United Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​aan voertuigen of andere objecten ontstaan ​​door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en / of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De eigendom van alle door United Cosmetics aan de afnemer verkochte en geleverde zaken berust bij United Cosmetics zolang de afnemer de vorderingen van United Cosmetics uit de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden verricht. uitgevoerd onder deze overeenkomst. of soortgelijke overeenkomsten nog niet zijn nagekomen en zolang de afnemer de vorderingen van United Cosmetics wegens niet nakoming nog niet heeft voldaan, waaronder vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten, een en ander als bedoeld in artikel 3: 92 BW.

12.2 De door United Cosmetics geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.

12.4 De klant geeft reeds onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan United Cosmetics of een door United Cosmetics aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin United Cosmetics haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich zullen bevinden en die goederen in beslag te nemen. 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht United Cosmetics zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de verzekeringspolis op eerste verzoek aan United Cosmetics ter inzage te geven.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen United Cosmetics en de koper, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel kennis, tenzij United Cosmetics het verschil verkiest boven de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper, en met uitzondering van die geschillen die vallen onder de bevoegdheid van de kantonrechter.

De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar op de website www.tendskin.nl.